1314. Matrix Block Sum

Given a m * n matrix mat and an integer K, return a matrix answer where each answer[i][j] is the sum of all elements mat[r][c] for i - K <= r <= i + K, j - K <= c <= j + K, and (r, c) is a valid position in the matrix.

 

Example 1:

Input: mat = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]], K = 1
Output: [[12,21,16],[27,45,33],[24,39,28]]

Example 2:

Input: mat = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]], K = 2
Output: [[45,45,45],[45,45,45],[45,45,45]]

 

Constraints:

 • m == mat.length
 • n == mat[i].length
 • 1 <= m, n, K <= 100
 • 1 <= mat[i][j] <= 100

1314. Matrix Block Sum
struct Solution;

impl Solution {
  fn matrix_block_sum(mat: Vec<Vec<i32>>, k: i32) -> Vec<Vec<i32>> {
    let n = mat.len();
    let m = mat[0].len();
    let mut prefix: Vec<Vec<i32>> = vec![vec![0; m]; n];
    let mut res: Vec<Vec<i32>> = vec![vec![0; m]; n];
    for i in 0..n {
      for j in 0..m {
        prefix[i][j] += mat[i][j];
        if i > 0 {
          prefix[i][j] += prefix[i - 1][j];
        }
        if j > 0 {
          prefix[i][j] += prefix[i][j - 1];
        }
        if i > 0 && j > 0 {
          prefix[i][j] -= prefix[i - 1][j - 1];
        }
      }
    }
    for i in 0..n {
      for j in 0..m {
        let l = j as i32 - k;
        let r = j as i32 + k;
        let t = i as i32 - k;
        let b = i as i32 + k;
        let l = if l < 0 { 0 } else { l as usize };
        let r = if r >= m as i32 { m - 1 } else { r as usize };
        let t = if t < 0 { 0 } else { t as usize };
        let b = if b >= n as i32 { n - 1 } else { b as usize };
        res[i][j] = Self::sum(t, l, b, r, &prefix);
      }
    }
    res
  }

  fn sum(t: usize, l: usize, b: usize, r: usize, prefix: &[Vec<i32>]) -> i32 {
    let mut res = prefix[b][r];
    if l > 0 {
      res -= prefix[b][l - 1];
    }
    if t > 0 {
      res -= prefix[t - 1][r];
    }
    if l > 0 && t > 0 {
      res += prefix[t - 1][l - 1];
    }
    res
  }
}

#[test]
fn test() {
  let mat = vec_vec_i32![[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]];
  let k = 1;
  let res = vec_vec_i32![[12, 21, 16], [27, 45, 33], [24, 39, 28]];
  assert_eq!(Solution::matrix_block_sum(mat, k), res);
  let mat = vec_vec_i32![[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]];
  let k = 2;
  let res = vec_vec_i32![[45, 45, 45], [45, 45, 45], [45, 45, 45]];
  assert_eq!(Solution::matrix_block_sum(mat, k), res);
}